Algemene voorwaarden

Konijnenbelt Nijverdal

Beddenspecialist.nl is aangesloten bij CBW (Centrale Brancheorganisatie Wonen). Beddenspecialist.nl hanteert de algemene voorwaarden volgens CBW (regels over (aan)betalen, annulering, levertijd, levering, vervoer en garantie) plus onderstaande drie garanties:

Garanties

· Twee jaar productgarantie
CBW-erkende winkels bieden een extra goede productgarantie
· Aanbetalingsgarantie
Uw aanbetaling is gegarandeerd
· Onpartijdige klachtafhandeling
Mocht u een klacht hebben, dan is er de onafhankelijke Geschillencommissie Wonen

Conformiteit en garantie volgens CBW
Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (= conformiteit). Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie, respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering. En hoe zit het met de datum van de klacht? En wat betekent een afwijking in kleur, etc.?


Aanbetalingsgarantie volgens CBW
Deze regeling gaat over de overeenkomst tussen de consument en deelnemer CBW (Beddenspecialist.nl) die een overeenkomst van koop of verkoop hebben gesloten. Onder deze regeling vallen niet overeenkomsten met zakelijke afnemers. Hoe zit het met schuldsanering of het uitspreken van een faillissement? Voor bijna alle producten (met uitzondering van enkele, apart benoemde producten) geldt een maximum aanbetalingspercentage van 25%.

 

Nakomingsgarantie volgens CBW
CBW staat tegenover de consument borg voor de nakoming van een door de Geschillencommissie gewezen bindend advies en een door de bemiddelingsdeskundige vastgelegde schikking, een en ander tenzij de deelnemer het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd en voor zover op de overeenkomst, die ten grondslag ligt aan het bindend advies of de schikkingsovereenkomst geen beroep op de aanbetalingsgarantie gedaan kan worden. Bijvoorbeeld tot welk bedrag per bindend advies is de garantstelling?

Bekijk hier de actuele CBW-voorwaarden